Klantenservice

helpdesk

Verkoopvoorwaarden B2B

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van een bepaling niet anders voortvloeit.

1. International Brand Partner: de Besloten Vennootschap International Brand Partner B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 51354535.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie International Brand Partner een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en/of in wiens opdracht en voor wiens rekening door International Brand Partner Producten en/of Diensten worden geleverd.

3. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens International Brand Partner aan de Opdrachtgever te leveren zaken, zoals sport artikelen, veiligheidschoenen en kleding, sport kleding,  en aanverwante zaken.

4. Diensten: alle Diensten waartoe International Brand Partner zich in het kader van de overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zoals serviceverlening, reparatiewerkzaamheden en (telefonische) ondersteuning ten aanzien van de Producten.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van International Brand Partner en iedere tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten en de levering van Producten.

2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, voor zover International Brand Partner de toepasselijkheid van de hier bedoelde voorwaarden niet uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Ook indien daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van International Brand Partner vrijblijvend. Aanbiedingen van International Brand Partner zijn slechts geldig indien zij zijn ondertekend door iemand die namens International Brand Partner vertegenwoordigingsbevoegd is.

2. Offertes gelden als door de Opdrachtgever geaccepteerd op het moment dat International Brand Partner een opdracht heeft ontvangen van de Opdrachtgever met betrekking tot die offerte. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat International Brand Partner de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd, dan wel eerder, op het moment dat International Brand Partner met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3. Door de Opdrachtgever geïnitieerde wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend indien International Brand Partner met die wijzigingen uitdrukkelijk heeft ingestemd.

ARTIKEL 4. | DERDEN

1. International Brand Partner is te allen tijde gerechtigd, ook zonder instemming van de Opdrachtgever, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.

2. Het is de Opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van International Brand Partner, niet toegestaan rechten en/of wijzigingen in verband met de overeenkomst aan derden over te dragen.

ARTIKEL 5. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Alle door International Brand Partner vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere mogelijke heffingen van overheidswege.

2. Indien geen prijs is overeengekomen, geldt de prijs zoals vermeld op de door International Brand Partner laatst uitgegeven algemene prijslijsten, dan wel de prijs die blijkt uit andere schriftelijke betalingen van International Brand Partner, welke door International Brand Partner ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden prijzen voor levering franco magazijn/de Opdrachtgever.

4. International Brand Partner is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren, geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever door te berekenen. International Brand Partner zal het bestaan van deze prijsverhogingen zo spoedig mogelijk ter kennis van de Opdrachtgever brengen.

5. Door de Opdrachtgever verschuldigde betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door International Brand Partner voorgeschreven wijze. Indien tijdige betaling achterwege blijft, dan wel indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is de Opdrachtgever steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist. In die gevallen is de Opdrachtgever aan International Brand Partner een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

6. Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de kosten en tot slot tot voldoening van de ten aanzien van de hoofdsom openstaande vorderingen.

7. Door de Opdrachtgever verschuldigde betalingen vinden te allen tijde plaats zonder verrekening of schuldvergelijking.

8. International Brand Partner is te allen tijde gerechtigd onder rembours te leveren, van de Opdrachtgever gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, dan wel gehele of gedeeltelijke zekerheid voor de betaling te vorderen.

9. Alle door International Brand Partner gemaakte kosten ter voldoening van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, te vermeerderen met BTW en heffingen in de reeds vervallen vertragingsrente, onverminderd het recht van International Brand Partner de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 6. | LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering franco op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de Producten door of namens de Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen.

3. International Brand Partner spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door International Brand Partner vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De Opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij International Brand Partner schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij International Brand Partner een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

4. International Brand Partner is niet gehouden met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen of deze uitvoering voort te zetten, zolang de Opdrachtgever in betalingsverzuim verkeert, dan wel voor zolang ten aanzien van betalingen niet voldoende zekerheid is gesteld.

5. Indien na totstandkoming van de overeenkomst door International Brand Partner wijzigingen zijn aangebracht in de Producten of de verpakkingen daarvan, is International Brand Partner gerechtigd deze gewijzigde Producten of verpakkingen te leveren, mits deze wijzigingen de door de Opdrachtgever verstrekte specificaties niet nadelig beïnvloeden.

ARTIKEL 7. | GARANTIE

1. International Brand Partner verstrekt de eindgebruiker van de Producten garantie op materiaal- en fabricagefouten. De betreffende garantietermijnen bedraagt ten aanzien van hardware 12 maanden en ten aanzien van software 3 maanden. De garantietermijnen vangen aan bij aflevering van de Producten door de Opdrachtgever aan de eindgebruiker.

2. In verband met de in het vorige lid genoemde garantie, geldt de restrictie dat door de eindgebruiker dient te zijn voldaan aan de door International Brand Partner verstrekte en/of bij de Producten bijgesloten waarschuwings-/gebruiksvoorschriften, alsmede aan de eisen van normaal gebruik en/of toepassing.

3. De Opdrachtgever is verplicht de door International Brand Partner verstrekte voorschriften aan zijn afnemers/eindgebruiker te verstrekken.

4. Bij een gerechtvaardigde klacht ter zake van geleverde Producten is International Brand Partner nimmer tot meer gehouden dan tot vervanging van geleverde ondeugdelijke Producten, dan wel tot toekenning van een door International Brand Partner te bepalen prijsreductie in verhouding tot dat gebrek, zulks ter keuze van International Brand Partner. Bij een gerechtvaardigde klacht ter zake van verrichte Diensten is International Brand Partner nimmer tot meer gehouden dan tot het kosteloos opnieuw uitvoeren van de Diensten. Een prijsreductie zoals hiervoor bedoeld zal door International Brand Partner op de aan de Opdrachtgever te verzenden facturen worden bevestigd. International Brand Partner wordt steeds eigenaar van de te vervangen zaken.

5. Garantie geldt uitsluitend indien de eindgebruiker de originele aankoopbon overlegt.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

1. Klachten betreffende zichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen 8 dagen na in ontvangstname van de Producten door de Opdrachtgever schriftelijk bij International Brand Partner te worden ingediend. Klachten betreffende onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek of de beschadiging in redelijkheid heeft kunnen ontdekken, bij International Brand Partner te worden ingediend, onder bijvoeging van de nodige bewijsmiddelen en nauwkeurige vermelding van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

2. De afwikkeling van klachten door International Brand Partner geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.

3. Klachten met betrekking tot door International Brand Partner verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur aan International Brand Partner kenbaar te worden gemaakt.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Evenmin geeft een klacht de Opdrachtgever het recht de geleverde Producten te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. International Brand Partner behoudt zich het eigendom voor op alle door hem aan de Opdrachtgever geleverde Producten totdat de koopprijs van al deze Producten is voldaan. Indien International Brand Partner Diensten heeft verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de Opdrachtgever ook deze vorderingen heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die International Brand Partner op de Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens International Brand Partner.

2. Zolang het eigendom van de Producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag hij deze de Producten niet verpanden of een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 5.

3. De afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behouden zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid2 BW genoemde, die International Brand Partner uit welke hoofde dan ook nog op de Opdrachtgever mocht hebben.

4. Indien de Opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens International Brand Partner tekortschiet, dan wel International Brand Partner goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal te kort schieten, waaronder begrepen de aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, is International Brand Partner gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen.

5. Het is de Opdrachtgever toegestaan om de afgeleverde Producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen. De Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij op zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van International Brand Partner. De Opdrachtgever verbindt zich voorts de hier bedoelde vorderingen, zodra International Brand Partner daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook op de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De aansprakelijkheid van International Brand Partner jegens de Opdrachtgever en/of diens afnemers is beperkt tot de nakoming van de in artikel 7 omschreven garantiebepalingen. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van International Brand Partner, is International Brand Partner nimmer aansprakelijk voor welke andere schade uit welke hoofde dan ook.

2. De Opdrachtgever vrijwaart International Brand Partner van alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met of voortvloeiende uit gebruik van de door International Brand Partner geleverde Producten en/of Diensten, tenzij deze schade zou zijn veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van International Brand Partner.

3. Schadeclaims dienen binnen 8 dagen, of zoveel eerder na het moment dat de Opdrachtgever de schade heeft kunnen ontdekken, bij International Brand Partner schriftelijk worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM


De Opdrachtgever zal alle intellectuele en industriële eigendomsrechten in verband met de Producten van International Brand Partner in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Het is de Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om de
vermelding van het woord-/beeldmerk "International Brand Partner" van de Producten te verwijderen en/of daaraan een ander woord- of beeldmerk toe te voegen. Ook mag de Opdrachtgever de originele bestanddelen van de lay-out van de verpakking en/of gebruiksaanwijzingen niet verwijderen of wijzigen. International Brand Partner kan niet garanderen dat de Producten geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden.

 
ARTIKEL 12. | OVERMACHT

1. International Brand Partner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Onder overmacht wordt in het bijzonder verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet van International Brand Partner kan worden gevergd. Onder dergelijke omstandigheden die overmacht opleveren, wordt onder meer verstaan regelgeving van semi-overheidswege of vanwege stakingen, boycot, transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van International Brand Partner en een weigering van toeleveranciers om te leveren of werkzaamheden te verrichten.

3. In geval van overmacht kan International Brand Partner de overeenkomst, respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, door middel van een aangetekende brief aan de Opdrachtgever, met onmiddellijk ingang ontbinden of opschorten, zonder schadeplichtig te zijn.

ARTIKEL 13. | ONTBINDING

1. International Brand Partner kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief, gericht aan de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden:
a) In het geval van gehele af gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens International Brand Partner. Voor zover de Opdrachtgever niet dadelijk in verzuim is, kan International Brand Partner de overeenkomst eerst ontbinden nadat de Opdrachtgever een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
b) Indien het faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever is aangevraagd, dan wel uitgesproken of de Opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid over zijn onderneming, zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest, almede indien de Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

2. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de Opdrachtgever van International Brand Partner vertragingsschade alsmede alle overige schade welke International Brand Partner door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaanmaking, de kosten van gedeeltelijke uitvoering door International Brand Partner en winstderving, vergoeden.

3. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen van International Brand Partner op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 14. | TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen International Brand Partner en de Opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen, 1980, is uitgesloten.

3. Alle geschillen tussen International Brand Partner en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam of zulks ter keuze van International Brand Partner, aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

 


Scroll naar begin